Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PYROCK BV

Integraal beschikbaar op www.pyrock.nl/pyrocks-algemene-voorwaarden/

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen (hierna de “Goederen”) en het verrichten van diensten (hierna de “Diensten”) door Pyrock BV (hierna “de Leverancier”).

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk overeengekomen tussen Partijen of door de Leverancier schriftelijk bevestigd. Hierbij wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna de “Klant”) expliciet afgewezen.

1.3 In geval een bepaling uit deze voorwaar­den geheel dan wel gedeeltelijk ongeldig mocht blijken te zijn dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalin­gen onverlet. Partijen zullen alsdan een nieuwe bepaling opstellen in de geest van deze voorwaarden.

1.4 In geval dat naast deze Algemene Voorwaarden, ook de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (hierna de “ALIB ’07”) van toepassing verklaard, zijn beide voorwaarden naast elkaar van toepassing. In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in ALIB ‘07 en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.2 Aanbiedingen moeten binnen de in de aanbieding genoemde periode worden geaccepteerd. Indien geen periode is gespecificeerd dan is een aanbieding geldig voor een maximale periode van 30 kalenderdagen waarna de aanbieding automatisch vervalt.

2.3 Alle offertes en daarop volgende opdrachten en/of overeenkomsten zijn te allen tijde aangegaan onder de voorwaarde dat de noodzakelijke export toestemming (vergunning, algemene vrijstelling of anderszins) is  gegeven door de bevoegde nationale of internationale autoriteiten. Indien er geen toestemming voor export is verstrekt dan kan de Leverancier enige en elke overeenkomst ontbinden zonder enige aansprakelijkheid of verplichtingen tot het vergoeden van kosten.

2.4 Verstrekte gegevens en monsters gelden, indien en voor zover geen specifieke garantie is gegeven, als informatief en hiervan kan door de Leverancier worden afgeweken.

2.5 De Leverancier heeft het recht Goederen en/of Diensten te leveren met een beperkte afwijking onder de voorwaarde dat deze Goederen en Diensten over dezelfde relevante eigenschappen beschikken.

3. Prijzen, facturen en betalingsvoorwaarden

3.1 De overeengekomen prijzen zijn te allen tijde exclusief verpakking, belasting, verzend- en douanekosten, welke separaat vermeld zullen worden (hierna gezamenlijk met alle kosten en belastingen de “Contract Prijs”).

3.2 Prijzen zijn in de overeengekomen valuta en zijn exclusief BTW, heffingen, accijns en vergelijkbare belastingen

3.3 Indien de totale productie, inkoop of aanleveringskosten van de Goederen en/of Diensten toeneemt met meer dan 10%, ongeacht wat de oorzaak is maar te allen tijde inclusief situaties van hyperinflatie, dan is de Leverancier gerechtigd om de aangeboden of overeengekomen Contract Prijs te verhogen. Indien de Leverancier dit recht uitoefent, dan is de Klant gerechtigd om de overeenkomst met de Leverancier te ontbinden.

3.4 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling van de Contract Prijs binnen 30 dagen na factuurdatum te worden gedaan. Facturen worden op leveringsdatum verstuurd. Tijdige betaling is een essentiële contractvoorwaarde.

3.5 Indien de uitvoering van de verplichtingen van de Leverancier is vertraagd als gevolg van omstandigheden welke buiten haar controle liggen, dan is de Leverancier gerechtigd om de door haar reeds verrichte werkzaamheden te factureren.

3.6 Indien de Klant een factuur dan wel enig deel daarvan betwist zal zij de Leverancier hierover binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur informeren met mededeling van de reden voor de betwisting. Het niet bestreden deel van de factuur zal door de Klant betaald worden. Alle in rekening gebrachte bedragen welke niet tijdig zijn betwist zullen als vaststaand worden beschouwd en dienen betaald te worden zoals hierboven overeengekomen.

3.7 In het geval van geen of te late betaling is de Klant aansprakelijk voor, en kan de Leverancier aanspraak maken op, de toepasselijke wettelijke rente alsmede alle daadwerkelijke invorderingskosten.

4. Levering

4.1 Levering zal plaatsvinden op grond van FCA (Free Carrier) Leverancier’s locatie (Incoterms laatste editie) tenzij anders overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan.

4.2 Levering van Goederen door de Klant aan de Leverancier voor reparatie, behandeling of bewerking zal plaatsvinden op grond van Duty Delivery Paid (DDP) Leverancier’s locatie (Incoterms laatste editie) tenzij anders overeengekomen. Dit geldt niet bij een reparatie onder garantie.

4.3 Verpakking inclusief pallets en containers welke niet zijn inbegrepen in de Contract Prijs, zullen het eigendom blijven van de Leverancier en zullen op kosten van de Klant aan de Leverancier worden geretourneerd.

4.4 Bij levering/Dienstverlening zal de Klant de Goederen en/of Diensten inspecteren en de normaal gebruikelijke ingangs- en kwaliteitscontroles verrichten. Geen enkele vordering voor schade of tekorten wordt geaccepteerd tenzij de vervoerder is geïnformeerd over de schade of, als alternatief, dat de Leverancier binnen 7 kalenderdagen is geïnformeerd over het tekort of de schade. Indien geen melding heeft plaatsgevonden worden de Goederen en Diensten geacht op de juiste manier en volgens de overeenkomst te zijn geleverd of verricht.

4.5 Lever- en opleverdata, termijnen en perioden vangen onmiddellijk aan na de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Leverancier en na vervulling door de Klant van alle hiertoe gestelde voorwaarden zoals maar niet beperkt tot aanbetalingen.

4.6 Lever- en opleverdata, termijnen en perioden zijn schattingen en indicatief en gelden niet als een fatale termijn. Overschrijding geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of vergoeding van door de Klant of door derden geleden schade. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor verwijtbare late levering is beperkt tot kosten en schade tot een maximum bedrag van 2,5% van de Contract Prijs.

4.7 Lever- en opleverdata, termijnen en perioden voor Goederen en Diensten zullen worden verlengd indien de Klant haar contractuele verplichtingen niet nakomt.

4.8 Indien de Klant de Leverancier verzoekt de levering uit te stellen heeft de Leverancier een recht op vergoeding van alle voor haar hier uit voortvloeiende kosten (zoals maar niet beperkt tot opslag- en bewaarkosten en mobilisatiekosten van personeel). De Leverancier zal in overleg met de Klant een nieuwe leverdatum vaststellen waarbij rekening wordt gehouden met de interne productieplanning van de Leverancier. Indien de betreffende leverdatum méér dan 2 maanden na de oorspronkelijke leverdatum ligt is de Leverancier gerechtigd de volledige Contract Prijs aan de Klant te factureren en is de Klant gehouden deze te betalen.

5. Installatie, inbedrijfstelling en dienstverlening

5.1 De verplichting tot het leveren van Goederen omvat niet het installeren en in gebruik stellen van de Goederen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de installatie en ingebruikstelling van de Goederen is overeengekomen, of in het geval van Diensten inclusief installatie en ingebruikstelling, dan is artikel 5.2 van toepassing.

5.2 Voor de aanvang en gedurende de werkzaamheden geldt het volgende:

 1. a) De Goederen en alle installatiematerialen en onderdelen zijn voor risico van de Klant na feitelijke FCA (Free Carrier) levering.
 2. b) De Klant is verantwoordelijk voor toegang tot zijn terrein zodat de installatie en ingebruikstelling zonder nadere voorzieningen of faciliteiten verricht kan worden.
 3. c) De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de fundatie, civiele werken, sloop en/of de-installatie of verwijdering van bestaande zaken,
 4. d) De Klant stelt kosteloos alle benodigde verbruikszaken en faciliteiten, zoals maar niet beperkt tot energie, water, lucht, gereedschappen en hef- en hijswerktuigen ter beschikking.
 5. e) De Klant zal alle voorbereidende werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot civiele, bouwtechnische en elektrotechnisch zaken, tijdig gereed hebben.
 6. f) De Leverancier is gerechtigd om derde partijen te gebruiken voor de uitvoering van haar verplichtingen.
 7. g) De Klant garandeert dat er is voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving en veiligheidsvereisten.
 8. h) De Klant garandeert dat bij de aanvang en gedurende de installatie en ingebruikstelling alle Goederen tijdig beschikbaar zijn op de juiste plaats.
 9. i) De Klant garandeert dat gedurende de installatie en de ingebruikstelling van de Goederen op het terrein van de Klant, de Leverancier alle benodigde werkzaamheden aansluitend en zonder onderbreking of vertraging kan verrichten. Indien de werkzaamheden toch onderbroken of vertraagd worden door redenen buiten de controle van de Leverancier, dan is de Klant aansprakelijk tegenover de Leverancier voor alle extra kosten, inclusief kosten voor (de)mobilisatie. Enige overeengekomen opleverdatum zal worden verlengd.
 10. j) Oplevering vindt plaats indien en zodra de Goederen mechanisch compleet en in gebruik genomen zijn en/of wanneer de Diensten volledig zijn verricht. De Klant heeft het recht om de Goederen en/of Diensten te inspecteren tijdens de ingebruikstelling.
 11. k) Oplevering wordt vastgelegd in een opleveringscertificaat. Alle op- en aanmerkingen zullen worden genoemd. De Klant is niet gerechtigd om de Goederen te gebruiken voordat het opleveringscertificaat is getekend.
 12. l) Tekortkomingen van ondergeschikt belang welke het gebruik van de Goederen niet hinderen of verhinderen zullen geen belemmering zijn voor het in gebruik stellen en opleveren van de Goederen. Dergelijke tekortkomingen zullen binnen een redelijke termijn worden opgeheven door de Leverancier.
 13. m) Indien in gebruik stelling en/of oplevering niet plaatsvindt als gevolg van redenen welke niet de verantwoordelijkheid zijn van de Leverancier, zal de Leverancier de Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. In een dergelijk geval zal de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van een dergelijke in kennis stelling.

6. Overgang van risico en eigendom

6.1 Behoudens artikel 6.2 hieronder, gaan de eigendom en de gebruiksrechten van de Goederen over op de Klant bij levering.

6.2 Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt de Leverancier zich het eigendom voor van alle Goederen totdat alle verschuldigde bedragen volledig zijn betaald. Tot dat moment is het de Klant niet toegestaan de Goederen te verkopen, te verplaatsen, over te dragen, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen. Ongeacht het bovenstaande zijn de Goederen vanaf het moment van levering voor risico van de Klant. Tot het moment dat de eigendom van de Goederen is overgegaan naar de Klant, dient de Klant de Goederen op een juiste manier te behandelen en te verzekeren tegen alle risico’s.

6.3 Indien de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, geassembleerd of samengesteld worden met andere zaken, en als gevolg hiervan het eigendom van de Leverancier verloren is gegaan, draagt de Klant hierbij de rechten van mede-eigendom op de geassembleerde of samengestelde zaken over aan Leverancier tot het bedrag van de waarde van de Goederen.

6.4 Indien de Goederen waarop de Leverancier een mede-eigendom heeft, verkocht worden dan is de Leverancier tot het bedrag van haar mede-eigendom gerechtigd tot de vordering tot betaling van de verkooprijs. De Klant draagt hierbij reeds een dergelijke vordering over.

6.5 Indien het eigendomsvoorbehoud zoals hierboven genoemd niet geldig is onder het toepasselijke recht, dan wordt hierbij een zekerheidsrecht dat het meeste lijkt op een eigendomsvoorbehoud aan de Leverancier toegekend.

7. Garantie

7.1 De toepasselijke garantieperiode (hierna de “Garantie Periode”) is 12 maanden na levering van de Goederen of het verrichten van de Diensten.

7.2 De Leverancier garandeert dat volledige eigendom van de Goederen wordt geleverd en dat de Goederen nieuw, ongebruikt, en gedurende de Garantie Periode, overeenstemmen met de contractuele specificaties en vrij zijn van defecten in materiaal, vakmanschap en ontwerp. Verder garandeert de Leverancier dat de Diensten worden uitgevoerd met de benodigde zorg en in lijn met de geldende technische eisen. Een specifiek resultaat van Diensten wordt niet gegarandeerd.

7.3 Uitsluiting: de Leverancier verstrekt geen andere garantie met betrekking tot de Goederen en Diensten, en sluit enige en andere impliciete en expliciete garantie uit, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

7.4 Verwarmingselementen, thermische elementen, keramiek, membranen, rubbers en glazen delen zijn naar hun aard kwetsbaar voor fouten tijdens gebruik, behandeling en/of opslag, en zijn om die reden uitgesloten van garantie tenzij de Koper met een redelijke zekerheid kan bewijzen dat de schade niet is veroorzaakt door dergelijke fouten.

7.5 Inspecties, advies en/of andere vergelijkbare diensten zoals verricht door de Leverancier vallen niet onder en zijn uitgesloten van enige garantie.

7.6 Deze garantie geldt niet voor defecten welke geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door:

 1. het niet voldoen aan operationele en/of onderhoudsrichtlijnen;
 2. normaal gebruik en slijtage;
 3. defecten welke vastgesteld hadden kunnen worden met normaal gebruikelijke ingangs- en kwaliteitscontroles;
 4. schade of kwaliteitsverlies van de Goederen als gevolg van onjuiste of niet correcte opslag, gebruik of behandeling;
 5. incorrecte, foute of niet complete informatie verstrekt door de Klant aan de Leverancier;
 6. reparaties verricht door de Klant of derde partijen;
 7. het gebruik van onderdelen, verbruiksmaterialen of materialen niet geleverd door de Leverancier.

7.7 Na het eerste gebruik zijn verbruikszaken en accessoires uitgesloten van enige en elke garantie.

7.8 Software welke is geleverd en/of ter beschikking is gesteld door de Leverancier is alleen gegarandeerd tegen defecten welke substantieel zijn en welke het feitelijk gebruik volgens specificatie van de software en/of de Goederen verhinderen. Enige en elke garantie is uitgesloten indien de software niet wordt onderhouden, geupdate en/of wordt gebruikt of opgeslagen op hardware welke niet geschikt of gespecificeerd is voor dergelijk gebruik. Indien zich een defect voordoet zal de Leverancier zich inspannen om in overleg met de Klant een oplossing te vinden.

7.9 Indien een defect zich voordoet tijdens de Garantie Periode welke niet had kunnen worden vastgesteld met de normaal gebruikelijk ingangs- en kwaliteitscontroles, dan is de Leverancier verplicht om een dergelijk defect te corrigeren door, naar eigen keus, de Goederen te repareren of te vervangen en/of de Diensten opnieuw te verrichten (hierna het “Garantie Herstel”). Dit Garantie Herstel is de enige en exclusieve verplichting en treedt in plaats van en sluit impliciete en/of wettelijke garanties uit en sluit tevens de aansprakelijkheid uit voor verdere schade en/of kosten van de Klant welke zijn ontstaan als gevolg van een dergelijk defect in de Goederen en/of Diensten.

7.10 Na het uitvoeren van het Garantie Herstel geldt voor het gerepareerde of vervangen deel of de opnieuw uitgevoerde Dienst, een nieuwe Garantie Periode van 12 maanden na datum van het Garantie Herstel. Voor de nieuwe Garantie Periode geldt een definitieve einddatum van 36 maanden na de oorspronkelijke levering en/of oplevering waarna geen verdere of nieuwe garantie meer geldt.

7.11 Enige en elke klacht met betrekking tot een defect en/of het niet voldoen aan een garantie, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontdekking van het defect schriftelijk bij de Leverancier te worden gemeld. Enig en elk recht van de Klant op het Garantie Herstel en/of op schadevergoeding gaat verloren indien het defect niet tijdig is gemeld. Indien toegestaan onder het toepasselijke recht, is de wettelijke verjaringstermijn beperkt tot 12 maanden vanaf het moment dat het defect dat recht geeft op de vordering is ontstaan of is ontdekt.

7.12 Indien de toegang tot de Goederen is verhinderd (bijvoorbeeld doordat de Goederen zijn ingebouwd), komen de kosten voor het verkrijgen van toegang tot de Goederen voor rekening van de Klant.

7.13 Indien de Klant niet de eindgebruiker is van de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten, zijn de extra kosten veroorzaakt door het feit dat de Goederen en/of Diensten niet bij de Klant aanwezig zijn voor rekening van de Klant.

7.14 Indien na onderzoek de gemelde defecten niet gevonden worden is de Klant aansprakelijk ten opzichte van de Leverancier voor alle inspectie en andere gemaakte kosten.

8. Ontbinding, opschorting en beëindiging

8.1 Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van haar contractuele verplichtingen is de Leverancier met instandhouding van haar overige rechten en vorderingen, gerechtigd de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten voor zolang als zij dit nodig acht.

8.2 Indien de Leverancier gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is zij gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten tot door de Klant zekerheid is gesteld.

8.3 Indien een Partij niet binnen een redelijke termijn na hiertoe schriftelijk te zijn verzocht aan haar verplichtingen voldoet, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid voor schade.

8.4 De Leverancier is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel uitvoering van haar verplichtingen op te schorten in het geval van staking van operationele activiteiten, liquidatie, faillissement (dan wel aanvraag daartoe) en/of surseance van betaling van de Klant en/of de plaatsing van de Klant op een sanctielijst.

8.5 In alle bovengenoemde gevallen waarin de Leverancier de uitvoering van haar verplichtingen opschort of de overeenkomst beëindigt, is de Klant aansprakelijk tegenover de Leverancier voor alle daaruit resulterende schade.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Leverancier is alleen aansprakelijk voor schade, betalingen, verliezen, kosten, uitgaven en aansprakelijkheden van de Klant indien deze het gevolg zijn van een tekortkoming van de Leverancier in de nakoming van haar contractuele of andere wettelijke verplichtingen.

9.2 De wettelijke termijn waarbinnen een vordering gedaan moet worden is terug gebracht tot 12 maanden na levering van de Goederen en/of oplevering van de Diensten tenzij een dergelijke beperking niet is toegestaan onder het toepasselijke recht.

9.3 De maximale aansprakelijkheid van de Leverancier met betrekking tot of voortvloeiende uit enige overeenkomst, levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten, ongeacht of deze contractueel, wettelijk of anderszins is en inclusief schades voortvloeiende uit productaansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier of, indien dit lager is, 100% van de Contract Prijs.

9.4 In geen enkel geval zal de Leverancier aansprakelijk zijn voor gevolgschade, indirecte, punitieve of bijzonder schade, waaronder maar niet beperkt tot verlies van winst of omzet, (productie)stilstand of vorderingen van klanten van de Klant.

9.5 In geen geval zal de Leverancier aansprakelijk zijn voor, en de Klant vrijwaart de Leverancier tegen, enige beweerde of daadwerkelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, indien de onderliggende werken, documenten, tekeningen en/of ontwerpen zijn geproduceerd, voorgeschreven en/of geadviseerd door of namens de Klant.

9.6 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet alleen contractueel van toepassing maar gelden ook voor wettelijke en andere aansprakelijkheden en gelden bovendien ongeacht enige andere contractuele bepaling.

9.7 Er worden geen rechten aan derde partijen verstrekt behalve aan partijen en hun rechtsopvolgers.

9.8 Geen van de bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing in geval van fraude, grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag van de Leverancier alsmede in geval van strijd met openbaar recht of in gevallen van verwondingen of overlijden van personen.

9.9 Deze beperking van aansprakelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor de bereidheid van de Leverancier om enige overeenkomst aan te gaan en reflecteert de beoogde verdeling van risico’s tussen de Leverancier en de Klant. De Leverancier zou niet bereid zijn geweest om de Goederen en/of Diensten tegen de overeengekomen prijzen te leveren zonder een dergelijke beperking. Met deze beperking van aansprakelijkheid als basis heeft de Leverancier verzekeringsdekking voor haar aansprakelijkheid geregeld. De Klant is verantwoordelijk voor het regelen van een eigen verzekeringsdekking voor haar eigen schade.

10. Garantie van de Klant

De Klant verklaart en garandeert dat zij de Goederen, de technologie en/of de Diensten niet direct of indirect, zal exporteren, verkopen of leveren, naar of bestemd voor eindgebruik door een natuurlijk of rechtspersoon:

 • In een land dat onderwerp is van sancties opgelegd door nationale of internationale autoriteiten (zoals de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Japan en/of de Verenigde Naties), in het bijzonder maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord Korea, Soedan, Syrië en Krim/Sebastopol;
 • Die als gesanctioneerd persoon is geregistreerd door nationale of internationale autoriteiten (zoals de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Japan en/of de Verenigde Naties);

tenzij een specifieke vergunning is verstrekt door de bevoegde autoriteiten.

11. Gegevensbescherming

11.1 De verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking en bewerking van data ligt bij de verwerkende Partij. Iedere Partij garandeert tegenover de andere Partij dat de inhoud, het gebruik en/of het verwerken van data rechtmatig gebeurt en geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen. In het bijzonder zal de verwerking en bescherming van persoonlijke data in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

11.2 Iedere Partij garandeert bovendien dat het gebruik, opslag en/of verwerking van wettelijk beschermde informatie vertrouwelijk is en zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke rechten en verplichtingen.

12. Force majeure

12.1 Geen van de Partijen is aansprakelijk voor een contractuele tekortkoming indien deze is veroorzaakt door force majeure.

12.2 Onder force majeure vallen alle omstandigheden welke buiten de controle van een Partij vallen en welke blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, alsmede voor zover niet reeds hieronder inbegrepen,  oorlog (inclusief een dreiging daarvan), rellen, stakingen, geforceerde sluitingen en natuurrampen, zoals maar niet beperkt tot aardbevingen, overstromingen, stormen en orkanen met een naam, transport problemen, brand, terrorisme, pandemie (uitgeroepen door de WHO of niet), faillissement van een leverancier en andere belangrijke verstoringen van de bedrijfsvoering van de Leverancier of haar leveranciers.

12.3 In het geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van force majeure aan de zijde van de Leverancier, heeft de Leverancier het recht om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op te schorten voor een maximale periode van 6 maanden of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige vergoeding aan de Klant.

13. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

13.1 Partijen zullen, tijdens en na de uitvoering van hun verplichtingen,  alle commerciële en technische informatie en knowhow, zoals maar niet beperkt tot producten, prijzen, klanten en leveranciers (hierna de “Vertrouwelijke Informatie”) geheim houden.

13.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen en/of Diensten welke zijn gecreëerd tijdens de uitvoering van enige overeenkomst en/of zijn geleverd door de Leverancier, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, database rechten, rechten met betrekking tot ontwerpen, knowhow, uitvindingen, informatie, inhoud, materialen, data of procedures (in alle gevallen ongeacht of zij geregistreerd of niet en inclusief alle rechten om over te gaan registratie) behoren toe, zullen het eigendom blijven of worden van de Leverancier. Alle dragers van intellectuele informatie en/of Vertrouwelijke Informatie zullen het eigendom blijven of worden van de Leverancier en mogen, zonder toestemming, niet worden gekopieerd, getoond aan derde partijen of gebruikt op een andere manier, ongeacht of voor de vervaardiging hiervan kosten zijn betaald door de Klant of niet. De Klant zal alle dragers van intellectuele eigendom, op eerste schriftelijke verzoek daartoe, aan de Leverancier retourneren.

13.3 De Leverancier is gerechtigd om de Klant als referentie te gebruiken.

13.4 Indien en voor zover noodzakelijk, verstrekt de Leverancier hierbij een gebruikslicentie aan de Klant voor het gebruik van de Goederen en Diensten.

14. Diversen

14.1 Afstand door de Leverancier van enig recht op basis van deze Algemene Voorwaarden en/of enige overeenkomst vindt alleen plaats indien de Leverancier dit expliciet en schriftelijk doet. Geen enkele tekortkoming of vertraging in het uitoefenen van enig recht, remedie, bevoegdheid of voorkeursrecht, kan gelden als het doen van afstand. Het eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van enig recht, remedie, bevoegdheid of voorkeursrecht sluit enige andere of verdere uitoefening daarvan of enig ander recht, remedie, bevoegdheid of voorkeursrecht uit.

14.2 Indien enige bepaling of voorziening in deze Algemene Voorwaarden en/of enige verdere overeenkomst niet geldig, illegaal of niet afdwingbaar is in enige jurisdictie, dan tast dit de geldigheid van enige andere bepaling of voorziening in deze Algemene Voorwaarden niet aan noch zal daardoor de betreffende bepaling of voorziening ongeldig zijn in andere jurisdicties.

14.3 Enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of enige verdere overeenkomst welke van nature ook van toepassing zou moeten zijn na beëindiging van enige overeenkomst zal na een dergelijke beëindiging van toepassing blijven.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Deze Algemene Voorwaarden en/of enige verdere overeenkomst en relatie tussen Partijen, zal exclusief worden beheerst door en geregeld door het recht van het land waar de Leverancier haar geregistreerd kantoor heeft. De lokale regels voor conflicten- en verwijzingsrecht zijn uitgesloten.

15.2 Partijen onderwerpen hierbij onherroepelijk al hun disputen met betrekking tot hun contractuele relatie aan de exclusieve jurisdictie van het land waar de Leverancier haar geregistreerd kantoor heeft.

15.3 De toepasselijkheid van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG of Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 

 

 

Contact

Brandende vraag? Bel nu en krijg vandaag nog antwoord.