Pyrock’s Algemene Voorwaarden Service & Onderhoud

Algemene Voorwaarden Service & Onderhoud

Algemene Voorwaarden Onderhoud en beheer  PYROCK BV   versie 011 d.d. 13 mei 2022  

PYROCK BV® Sprinklertechniek verzorgt de periodieke controle, het preventief- en correctief onderhoud van de installatie, waarbij de installatie in nominale staat wordt gehouden 

Artikel 0 Herstellen storingen door de onderhouder 

 0.1 De onderhoudswerkzaamheden zullen gedurende de normale werkuren van de installateur worden verricht. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen). 

0.2 De installateur stelt ten behoeve van het opheffen van storingen buiten normale kantooruren een 24-uurs servicedienst ter beschikking. 

0.3 De installateur zal, na een storingsmelding binnen 4 uur, aanvangen met corrigerende maatregelen te treffen. 

0.4 Medewerkers van de door PYROCK BV (sprinklertechniek) ingeschakelde certificatie-instelling en van het inspectie bureau, hebben toegang tot werklocatie, c.q. locaties waar de sprinklerinstallatie en sprinklermeldcentrale zich bevinden. 

 Artikel 1 Periodieke controle en preventief onderhoud door de onderhouder 

 In de onderhoudsvergoeding zijn de kosten inbegrepen voor de periodieke controle en het preventief onderhoud.

1.1 Verrichtingen tijdens de periodieke controle en het preventief onderhoud zijn:  

Het controleren en beproeven op de goede werking van de centrale, stroomvoorziening en alarmering
Het controleren van de juiste werking van alle aangesloten componenten op de installatie 
Indien nodig het geven van instructies aan het bedienend personeel betreffende het functioneren 
Het controleren van het logboek. 

1.2 Niet inbegrepen zijn de kosten voor:   

1.2.1 Vervangende materialen.  

1.2.2 Reparaties. 

1.2.3 Plaatsing van normale verbruiksmaterialen die op eenvoudige wijze door de cliënt kunnen worden vervangen, zoals ruitjes voor handbrandmelders. 

1.3 De kosten voor het opheffen van alle tussentijdse optredende storingen zoals bedoeld in 6.3 van NEN 2654-1 en NEN2654-2 , het zogenoemd “correctief onderhoud”, zijn voor rekening van de cliënt.  

Deze kosten worden berekend naar materiaalgebruik, bestede arbeidstijd en reiskosten tegen de bij de onderhouder in het betreffend jaar geldende voorwaarden en tarieven.   

1.4 Reistijd wordt als arbeidstijd beschouwd.  

Artikel 2 Beheer, periodieke controle en preventief onderhoud door de gebruiker 

 2.1 Cliënt is verantwoordelijk voor het beheer, de periodieke controle en preventief onderhoud  zoals omschreven in 5.3 en 5.4 van NEN 2654-1 en NEN2654-2.  

   

Artikel 3 Organisatorische aspecten 

 3.1 Alle optredende storingen, behoudens die welke genoemd in lid 1.2.3, en schaden moeten onverwijld aan de onderhouder worden gemeld. Na melding zal PYROCK BV® direct zodanige maatregelen nemen, dat een zo spoedig mogelijk herstel gewaarborgd is. 

3.2 Cliënt geeft aan PYROCK BV® minimaal één opgeleid persoon op die verantwoordelijk is voor het beheer van de installatie en tevens de contactpersoon is. Wijzigingen dienen direct schriftelijk aan PYROCK BV® te worden opgegeven. 

3.3 Cliënt zal aan het personeel van PYROCK BV® toegang verschaffen tot alle apparatuur betrekking hebbend op deze overeenkomst. Een goede en veilige bereikbaarheid van alle apparaten moeten zijn gewaarborgd in alle ruimten die in verband met de werkzaamheden moeten worden betreden. Cliënt zal tevens alle medewerking aan een vlot verloop van de werkzaamheden verlenen. 

3.4 Cliënt zal  PYROCK BV® Divisie Sprinklertechniek BV, indien nodig, bij de werkzaamheden kosteloos een hulpkracht ter beschikking  stellen en zorgen voor het benodigde veilige klimmateriaal en voor verplaatsing daarvan. 

3.5 Tijdens het preventief onderhoud wordt er door de cliënt opgegeven welke bouwkundige, organisatorische en/of ruimte wijzigingen hebben plaatsgevonden. PYROCK BV® zal aan de hand van deze gegevens beoordelen of een installatieaanpassing noodzakelijk is.  

3.6 Na de periodieke controle en het preventief onderhoud wordt door PYROCK BV® een schriftelijk onderhoudscontrolerapport afgegeven en wordt het logboek bijgewerkt.  

3.7 Aansluitend op het preventief en correctief onderhoud wordt, indien gewenst in het bijzijn van de cliënt het volledig operationeel zijn beproefd, inclusief de doormelding naar het ontvangststation voor brandmeldingen en storingsmeldingen.  

3.8 PYROCK BV® beschikt over meet- en controleapparatuur ten behoeve van controle en preventief en correctief onderhoud. 

 

 Artikel 4 Nadere bepalingen met betrekking tot de onderhoudsvergoeding  

 4.1 De onderhoudsvergoeding is gebaseerd op een ononderbroken verloop van werkzaamheden. Indien er door cliënt wachturen ontstaan, kunnen deze separaat in rekening worden gebracht. 

4.2 PYROCK BV® zal de eerste onderhoudsvergoeding berekenen over de na ingangsdatum nog resterende maanden van het lopende kalenderjaar. Hierna moet de vergoeding per kalenderjaar vooruit worden voldaan. Restitutie bij vroegtijdige beëindiging door cliënt vindt niet plaats. 

4.3 De onderhoudsvergoeding is gebaseerd op de thans geldende prijs. PYROCK BV® behoudt zich het recht voor in één of meer van de kostenfactoren van de onderhoudsvergoeding door te berekenen, voor zover de Nederlandse overheid dit toelaat.  

4.4 Indien de omvang van de installatie wordt gewijzigd, zal de onderhoudsovereenkomst dienovereenkomstig worden aangepast. De omvangwijziging zal de door PYROCK BV® schriftelijk worden bevestigd. Deze bevestiging geldt als bijlage van deze overeenkomst.  

4.5 Eventueel optredende storingen in de installatie geven cliënt niet het recht betalingen uit te stellen. 

4.6 De betaling dient te geschieden zonder enige aftrek en zonder kosten voor PYROCK BV® Wanneer de betaling niet uiterlijk op de overeengekomen vervaldag plaatsvindt, heeft PYROCK BV® het recht haar verplichting van deze overeenkomst op te schorten en rentevergoeding te vorderen op basis van het op dat moment geldende officiële promessedisconto van de Nederlandse bank, verhoogd met 2% berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.  

 

Artikel 5 Onderhoudstijden 

 5.1 Het preventief onderhoud wordt periodiek uitgevoerd. PYROCK BV® zal met de cliënt de aanvang afstemmen. 

5.2 Het preventief onderhoud wordt van maandag tot en met vrijdag op voor PYROCK BV® normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 16.15 uur uitgevoerd.  

 

 Artikel 6 Correctief onderhoud (reparaties) 

 6.1 PYROCK BV® heeft voor het opheffen van storingen een 24-uurs serviceorganisatie beschikbaar. 

6.2 PYROCK BV® vangt binnen 24 uur aan met het opheffen van alle  storingen en/of beschadigingen die onder zijn aandacht komen tijdens werkzaamheden ter plaatse, respectievelijk nadat cliënt daarvan bericht heeft afgegeven aan PYROCK BV® 

6.3 Storingen in de energievoorziening(en) van de brandmeldinstallatie dienen binnen 24 uur te worden verholpen. De cliënt dient dit direct bij PYROCK BV® te melden. PYROCK BV® is niet verantwoordelijk voor storingen in het elektriciteitsnet. 

 

 Artikel 7 Duur van de overeenkomst 

 7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de rest van het lopende en het aansluitende kalenderjaar verlengd. PYROCK BV® heeft niet het recht de onderhoudsovereenkomst binnen 10 jaar na ingebruikname van de installatie op te zeggen, tenzij cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt. Alleen cliënt kan per aangetekende brief en met inachtneming van een opzeggingsstermijn van tenminste drie maanden voor afloop van het kalenderjaar opzeggen.  

7.2 Werkzaamheden voortvloeiende uit deze overeenkomst kunnen in opdracht en onder verantwoording van PYROCK BV® door derden worden uitgevoerd. 

7.3 Het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit overheidsmaatregelen, van kracht genomen na datum van levering van de installatie is uitgesloten. 

7.4 Veranderingen in deze overeenkomst of aanvullingen zijn slechts geldig mits schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen. 

 

Artikel 8 Indexering 

8.1 Jaarlijks vindt er per 1 januari een automatische indexering plaats. Het CBS indexering cijfer voor de klein metaal wordt door PYROCK BV® toegepast . 

 

Artikel 9 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter 

 9.1 Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden  eveneens naar Nederlands Recht  beslecht.  

9.2 Eventuele geschillen  worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te Almelo, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.  

 

 Artikel 10 Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

 10.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend.  

 

Artikel 11 Wanprestatie/Verzuim 

11.1 Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreed als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.   

11.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdelijke nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.  

 

Artikel 12 Niet doorgaan van geplande werkzaamheden 

12.1 Kosten in rekening brengen bij het afzeggen van de werkzaamheden opdrachtgever 

2 weken vooraf is kosteloos 
1 week vooraf is 25% van het *bedrag 
72 uur vooraf 50% van het *bedrag 
24 uur vooraf het volledige *bedrag  

*Het bedrag is opgebouwd uit de kosten van onze servicemonteur en de leverancier  

 

 

Contact

Brandende vraag? Bel nu en krijg vandaag nog antwoord.